แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
APPLICATION FOR MAMEBERSHIP OF THE THAI PARAWOOD ASSOCIATION
วัน/เดือน/ปี.
DATE
1. ประเภทสมาชิก สามัญรายปี
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท( เฉพาะปีแรก)
ค่าบำรุงสมาชิก 10,000 บาท
วิสามัญรายปี
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท( เฉพาะปีแรก)
ค่าบำรุงสมาชิก 5,000 บาท
2. ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  Name of company Limited/Partnership/Limited Partnership
3. สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
  แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
  Office Addresss (Address Postal Code /Tel/Fax)
 
  E-mail Address :
4. ประเภทอุตสาหกรรม
 
  Category Of Industry
 
5. ทุนจดทะเบียน บาท
  ทุนในประเทศ % ทุนต่างประัเทศ %(ระบุประเทศ)
6. จำนวนพนักงาน/คนงานทั้งสิ้นในขณะนี้ คน
7. กำลังการผลิต/ปี ปริมาณการส่งออก %
8. ชื่อผู้แทนที่จะใช้สิทธิในสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
  1. นาย/นาง/นางสาว ตำแหน่ง
    Mr./Mrs./Ms Position
  1. นาย/นาง/นางสาว ตำแหน่ง
    Mr./Mrs./Ms Position

  ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบและข้อบังคับของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยแล้ว ขอรับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับทุกประการและขอรับรองว่าเมื่อได้เป็นสมาชิก
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยแล้วจะปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบทุกประการ
     
    ลงชื่อและประทับตรา (ผู้มีอำนาจและลงนาม)
    (signed with the seal)  
      ( )
    ตำแหน่ง
    Position
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(เฉพาะประเภทสามัญ -รง.4)
2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า
3. สำเนาใบจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 
  ผู้แนะนำคือ
  บริษัท/หจก.